hair

curl it, braid it, crimp it, wave it

brush it, gel it, part it, set it

tease it, tie it, shake it, smooth it

weave it, twist it, comb it, roll it

fold it, fluff it, spray it, pin it,

dry it, twist it, jooj it, wear it.

(a Daft Punk parody...)